Polityka prywatności

Wysyłając wiadomość na adres mailowy kancelaria@swiecki.com.pl bądź pocztą na adres korespondencyjny Administratora, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania oraz możliwości komunikacji w związku z wysłaną wiadomością.

 • §1 Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Świecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Świecki Kancelaria Adwokacka Adam Świecki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, posiadający numer NIP 729-269-94-46, Regon 361945123, ul. Narutowicza 16/1, 90-135 Łódź zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości email na adres kancelaria@swiecki.com.pl lub pisemnie na adres siedziby.

 • §2 Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), zwane dalej RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim:
  a) udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i możliwość komunikacji, w przypadku udostępnienia przez osobę, której dane dotyczą danych osobowych w korespondencji mailowej lub tradycyjnej – przetwarzanie danych osobowych dokonane zostanie w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO,
  b) rozstrzygnięcie ewentualnych sporów pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem wynikłych w związku z komunikacją pomiędzy nimi i dochodzone na tej podstawie roszczenia jednej ze stron przed wszystkimi sądami powszechnymi lub organami państwowymi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - przetwarzanie danych osobowych dokonane zostanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • §3 Odbiorcy danych osobowych

  1. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w tym przede wszystkim podmiotom obsługującym systemy informatyczne i sprzęt stanowiący wyposażenie kancelarii Administratora, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym inne usługi na rzecz Administratora, a także upoważnionym osobom jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez nich zadania.
  2. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego ze względu na zastosowane rozwiązania informatyczne (hosting, przechowywanie plików w chmurze, programy pocztowe itp.) umożliwiające sprawne i możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. W przypadku gdy państwo trzecie znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, w celu zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych do tego państwa odbywać się będzie w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne lub regulacje Privacy Shield zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • §4 Okres przechowywania danych osobowych

  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres umożliwiający udzielenie wyczerpujących odpowiedzi i sprawną komunikację w zakresie dotyczącym wysłanej wiadomości, jak również przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

 • §5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

  1. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres mailowy kancelaria@swiecki.com.pl bądź pocztą na adres korespondencyjny Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje uprawnienie żądania od Administratora dostępu do udostępnionych przez nią danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), szczególnie w sytuacji gdy stwierdzi, że jej dane osobowe Administrator przetwarza w sposób nieprawidłowy.

 • §6 Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania oraz do komunikacji w związku z wysłaną wiadomością

 • §7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane udostępnione przez osobę, której dotyczą nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.